دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. استفاده از خصوصیات مورفومتریک در شناسایی میگوهای خانواده پنائیده با تاکید بر میگو ببری سبز و زیرگونه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

رویا رهنما؛ مینا آهنگرزاده


شماره‌های پیشین نشریه